Album Mở Đầu - Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân 2 - Trúc Nhân, Anh Tú, Orange, V.A

Playlist: Mở Đầu - Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân 2

Artis: Trúc Nhân, Anh Tú, Orange, V.A